Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta

 

Občinski svet

ime in priimek bivališče stranka
Helena KRANJC Lukavci 17 SLS
Marijan ŠIJANEC Bučečovci 38 SD
David ANTOLIN Grabe 2 SD
 Bogomir GABERC Stara Nova vas 51 a SLS
 Danijel LESNIČAR Dobrava 7 a SD
  Anton PETOVAR Kokoriči 16 b SLS
Milan MAJCEN Logarovci 32 SD
Milena RAJH Križevci 27 b SMC
Urška OSTERC Križevci 12 SD
 mag. HERMINA VRBAJNŠAK
Križevci 109 SDS
 Anton LOVRENČIČ Lukavci 7 b Desus
 Frančiška RAKUŠA Križevci 26 a Desus
Luka MLAKER Berkovci 8 SDS

Delovna telesa občinskega sveta

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

ime in priimek bivališče
Bogomir GABERC (predsednik) Stara Nova vas 51a
Danijel LESNIČAR (član) Dobrava 7 a
Anton LOVRENČIČ (član) Lukavci 7b
Milena Rajh (član) Križevci 27 b
mag. Hermina VRBAJNŠAK Križevci 109

Odbor za komunalne zadeve

ime in priimek bivališče
Anton Petovar ( predsednik)  Kokoriči 16 b
 Anton Moravec  (član)  Lukavci 68
 Bogomir Gaberc(član)  Stara Nova vas 51a
 Andrej Weis član)  Iljaševci 13
 Robert Jelen (član)  Stara Nova vas 23
 Petra Kocjan (član)  Iljaševci 29
Franc Rajh (član)  Ključarovci 57
 Milan Antolin (član)  Boreci 36
 Marijan Šijanec (član) Bučečovci 38

Odbor za družbene dejavnosti

ime in priimek bivališče
mag Hermina Vrbanjšak (predsednik)  Križevci 109
Anton Kšela (član)  Berkovci 19
 Frančiška Rakuša (član)  Križevci 26 a
Tomaž Hodnik (član)  Kokoriči 26
Jožef Bohinec (član)  Zasadi 8
 Nada Vajs Vidnar(član)  Logarovci 3 b
 Urška Osterc (član)  Križevci 12

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

ime in priimek bivališče
Mateja Ratiznojnik (predsednik)  Bučečovci 2e
 Anton Kšela (član)  Berkovci 19
 Anton Lovrečič (član)  Lukavci 7 b
 Petra Antolič(član)  Gajševci 13
 Milan Majcen (član)  Logarovci 52

Odbor za finance

ime in priimek bivališče
 Branko Slavinec (predsednik)  Boreci 9 a
Frančiška Rakuša (član)  Križevci 26 a
Silva Duh (član)  Boreci 44 b
Jožef Slavič (član)  Grabe 1
 Robert Jelen (član) Stara Nova vas 23

Statutarno – pravna komisija

ime in priimek bivališče
 (predsednik)
 (član)
 (član)
(član)
(član)

Odbor za gospodarstvo in turizem

ime in priimek bivališče
 Anton Moravec (predsednik)  Lukavci 68
 Anton Petovar (član)  Kokoriči 16 b
 Timotej Jagodič (član)  Ključarovci 28
 Branko Slavinec (član)  Boreci 9 a
 Jožef Duh (član)  Boreci 44 b
Dragica Škarjot (član)  Kokoriči 21
Marko Milič (član) Križevci 126

Odbor za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje

ime in priimek bivališče
Andrej Weis (predsednik)  Iljaševci 13
 Anton Petovar (član)  Kokoriči 16 b
 Tomaž Hodnik (član)  Kokoriči 26
 Gregor Zorman (član)  Iljaševci 8 a
Martin Koroša (član)  Križevci 50 a

 


Nadzorni odbor

ime in priimek bivališče
Darinka Uršič (predsednik)  Ključarovci 55 a
 Anton Šijanec (član)  Bučečovci 25
Luka Mlaker (član)  Berkovci 8
 Mira Lovrenčič (član)  Lukavci 10 a
 Helena Krajnc član)  Lukavci 17