Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih društev Občine Križevci v letu 2018
Datum objave: 8. 10. 2018 1:00
Rok oddaje: 23. 10. 2018 12:00
Šifra: 6100-00001/2018-9

Dokumentacija v zvezi z javnim razpisom se nahaja v prilogah.

Javna naročila
Postavitev montažnih modulov v Parku doživetij
Datum objave: 2. 10. 2018 7:00
Rok oddaje: 25. 10. 2018 9:00
Šifra: 430-0006/2018-6

Številka: 430-0006/2018-6
Datum: 2.10.2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Postavitev montažnih modulov v Parku doživetij

Zaporedna številka: 5/2018
Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3Povabilo k oddaji ponudbe
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Postavitev montažnih modulov v Parku doživetij
Predmet javnega naročila je postavitev montažnih modulov v Parku doživetij v Križevcih pri Ljutomeru.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18), OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: Postavitev montažnih modulov v Parku doživetij
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprašanj 17.10.2018 do 09:00
Rok za predložitev ponudb 25.10.2018 do 09:00
Odpiranje ponudb 25.10.2018 ob 09:05

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: mag. Lidija Domanjko
E-poštni naslov: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si
Telefonska št: 02 584 40 40
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
• elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/e-oddaja
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.
Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo.
Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.
Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne.V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.
ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
Spletna aplikacija e-Oddaja
Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb. Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija ('Druge priloge') pa je vidna samo naročniku.
VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA
Način postavljanja zahtev za pojasnila:
• Portal javnih naročil
Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.


ŽUPAN
OBČINE KRIŽEVCI
mag. Branko Belec

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI
Datum objave: 2. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 30. 10. 2018 0:00
Šifra: 6714-0001/2018-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah študentom Občine Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) občina Križevci objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI

1. člen

Denarne nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študenti na višješolskem, visokošolskem, univerzitetnem študiju in diplomanti, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Križevci.


2. člen

Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma, magisterij ali doktorat za tekoče študijsko leto, začenši od 1.10.2017 naprej. Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje dopolni največ 27 let, če gre za dokončanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji.


3. člen
Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne nagrade predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik, potrdilo o opravljenih izpitih iz letnika za katerega vlaga vlogo, potrdilo o diplomiranju, magistriranju ali doktoriranju.

4. člen
Rok za oddajo vlog za pridobitev denarnih nagrad je do torka, 30.10.2018.
Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na spletni strani Občine Križevci - www.obcina-krizevci.si.
Kandidati vloge pošljejo na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom 'Javni razpis - denarne nagrade študentom'.

5. člen

Vse prispele vloge, ki bodo popolne bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o nagradah študentom Občine Križevci.


6. člen
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: mag. Lidija Domanjko, tel.: 02 584 40 40.


Številka: 6714-0001/2018-1
Datum: 2.10.2018 OBČINA KRIŽEVCI
mag. Branko Belec
župan

 

Potekli razpisi