REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA NA PROSTEM PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI EU

 

Naslov operacije: REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA NA PROSTEM

Akronim operacije: PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI

Operacija »PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI« bo trajala 10 mesecev in sicer od septembra 2017 do junija 2018. Vrednost celotne operacije je 198.781,03 EUR €, znesek v višini 62.912,04 EUR upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Občina Križevci.Operacija »PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI prispeva k splošnemu cilju SLR LAS Prlekija Razvoj osnovnih storitev in specifičnemu cilju Izboljšanje pogojev za boljše zdravje prebivalcev LAS (C5), kar konkretizira skozi ukrep Vzpostavljanje rekreacijske infrastrukture (U9).

 Opis problema:  Kot izhaja iz SLR LAS Prlekija je bilo v letu 2015 na območju LAS Prlekija registriranih kar 153 športnih in rekreativnih društev. Društveno športno udejstvovanje, ki skrbi za popularizacijo in razvoj športnih panog v lokalnem okolju je odločilnega pomena. Še naprej je potrebno spodbujati razvoj različnih športnih panog, predvsem na rekreativnem nivoju, kar pomembno vpliva na splošno zdravstveno stanje prebivalstva. Trendi vnovičnega oživljanja rekreacije na poligonih in na opremi v naravnem okolju prinašajo pozitivne učinke tudi na medgeneracijsko druženje, na aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij in na zdravo odraščanje mladine. Tovrstne infrastrukture primanjkuje malodane v vseh sredinah na območju LAS Prlekija.

Cilji operacije:  V sklopu operacije načrtuje vlagatelj Občina Križevci v Borecih, v gozdu ob športnem centru, urediti rekreativni park v naravnem okolju. Zasnova parka temelji na celostni obravnavi gozda kot prostora za mehke oblike rekreacije, igro, sproščanje in obenem omogoča tudi izvajanje učnih vsebin za spoznavanje gozdnega ekosistema in ekosistemskih storitev. Celostna ureditev obstoječega gozda v t.i. ”gozd doživetij” bo izveden tako, da bo spodbujal medgeneracijsko druženje, omogočal doživetje za telo in dušo in bo primeren tako za otroke in mladino, kot tudi starejše rekreativce in bolj zahtevne uporabnike. Z svojimi vsebinami bo imel ugoden učinek na zdravje prebivalcev območja.

Glavne aktivnosti:  Aktivnost 1: Izvedba investicije skladno, ki zajema pripravljalna dela in ureditev ter zasaditve zemljišča, ureditev osrednje krožne rekreacijske poti, ob kateri se na posameznih odsekih uredi večnamenske programske sklope z opremo namenjeno rekreaciji, telesni vadbi, igri, počitku in izobraževanju ter nabava in postavitev pripadajoče urbane. Obravnavano ureditveno območje se navezuje na obstoječe športno-rekreacijsko območje Boreci, v neposredni bližini centra naselja Križevci pri Ljutomeru, v Borecih. Ureditveno območje obsega cca. 13.000 m2. Aktivnost 2: Promocija projekta v širšem okolju LAS – promocijsko predstavitveni dogodek ob otvoritvi parka z novinarsko konferenco, priprava članka in predstavitev projekta v lokalnih in regionalnih medijih, priprava promocijskih vsebin operacije za spletne strani in promocijski material operacije v obliki info zloženke.

 Neposredni učinki operacije: 

  • Park doživetij Križevci z urejeno osrednjo krožno rekreacijsko potjo, ob kateri so na posameznih odsekih urejeni večnamenski programski sklopi z opremo namenjeno rekreaciji, telesni vadbi, igri, počitku, izobraževanju kot so ”Pot izzivov”, ”Čutna pot”, ”Pot ravnotežja”, ”Učna točka – Skok v daljino”, ”Slackline poligon”, ”Gozdni avditorij” in ”Vodno igrišče” x 1
  • promocijsko predstavitveni dogodek ob otvoritvi parka z novinarsko konferenco x 1
  • predstavitve operacije v lokalnih x2 in regionalnih x2 medijih
  • promocijske vsebine operacije za spletne strani x1
  • promocijski material operacije v obliki info zloženke x1000

Ciljne skupine operacije so družine z otroki, starejši, rekreativci, športnik, skupine šolarjev, stacionarni in dnevni gostje bližnjih term ter obiskovalci območja.

Projekt  je bil decembra 2016 prijavljen na  1. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kontakt Občina Križevci:
mag. Lidija Domanjko
tel: (02) 584 40 40
e-pošta: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si

Povezave: Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)  PRP (www.program-podezelja.si/)  LAS Prlekija (www.las-prlekija.com/ )

Skip to content