CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

 Občina Križevci se je pridružila nacionalni mreži občin, ki bodo z izdelavo celostne prometne strategije spodbujale trajnostno mobilnost, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja svojih občanov.

08.03.19 OBČINA KRIŽEVCI NA POTI DO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

Celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim bo Občina Križevci začrtala učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, katerih cilj je doseči večjo stopnjo ureditve prometa po meri ljudi in posledično višjo kakovost bivanja.

Celostna prometna strategija bo izdelana v skladu s Smernicami za pripravo celostne prometne strategije, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Priprava celostne prometne strategije temelji na sodobnem konceptu načrtovanja, ki zajema celovito obravnavo vseh zvrsti prometa ter njihovo prepletanje in povezovanje z družbenim okoljem. Torej sodobno razmišljanje, ki se odmika od dosedanje prakse, ki temelji na tradicionalnem načrtovanju gradnje infrastrukturnih objektov, ki povečujejo zmogljivosti cest in parkirišč ter se bliža v smeri celostnega načrtovanja prometa s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo storitev javnega potniškega prometa. Torej urejanje prometa po meri ljudi s ciljem zagotavljanja učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse ter s ciljem izboljšanja kvalitete bivanja.

Temeljno vodilo pri izdelavi celostne promete strategije je trajno sodelovanje in povezovanje s širšo javnostjo, s ciljem oblikovanja skupne bodoče vizije razvoja trajnostne mobilnosti v občini. Mnenje javnosti je pomemben element pri izdelavi celostne prometne strategije, zato bodo v celotni fazi priprave celostne prometne strategije (od februarja 2019 do julija 2019) aktivno vključene občanke in občani Občine Križevci. Namreč »načrtovanje za ljudi vključuje načrtovanje z ljudmi«.

Občina Križevci se z izdelavo celostne prometne strategije pridružuje mreži slovenskih občin, ki tovrstno strategijo že imajo. 71 slovenskih občin je tovrstno strategijo že sprejelo v letih 2017 in 2018. S celostno prometno strategijo bo Občina Križevci stopila na pot trajnostne mobilnosti ter na ta način ubrala drugačen »inovativen« pristop k reševanju prometnih problemov.

08.03.2019 IMENOVANJE PROJEKTNE SKUPINE

19.03.2019 Sestanek projektne skupine in ogled na terenu

21.03.2019 Sestanek projektne skupine in ogled na terenu

27.03.2019 Javna razprava – vabilo

01.04.2019 Prvo medijsko sporočilo za javnost

15.04.2019 Prvo medijsko sporočilo za javnost

19.06.2019 Javna razprava – vabilo

20.06.2019 Drugo medijsko sporočilo za javnost

24.06.2019 Delovni osnutek CPS Občine Križevci

13.11.2019 Sprejem CPS Občine Križevci na občinskem svetu

14.11.2019 Javna objava CPS Občine Križevci 

Skip to content