JAVNI POZIV ZA IZBIRO IZVAJALCA PRIREDITVE “PRLEŠKA GIBANICA 2016”

 PRLESKA GIBANICA 2015

JAVNI POZIV ZA IZBIRO IZVAJALCA PRIREDITVE

“PRLEŠKA GIBANICA 2016”

Občina KRIŽEVCI pričenja postopek zbiranja ponudb za izbiro izvajalca prireditve »Prleška gibanica 2016«. Vabimo Vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo, podate Vašo ponudbo.

  1. 1.PODATKI O JAVNEM POZIVU ZA IZBIRO IZVAJALCA PRIREDITVE

1.1.      Predmet javnega poziva

Predmet zbiranja ponudb je storitev izvedbe prireditve »PRLEŠKA GIBANICA 2016«.

PONUDBA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA:

          izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni poziv (obrazec1)

          kopijo potrdila o registraciji oziroma izpiska iz ustreznega registra,

          izjavo o zagotavljanju lastnih sredstev (priloga 1)

          izjavo o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije in izvedbi prireditve v skladu z veljavnimi predpisi ter standardi (priloga 2)

          reference prijavitelja oz. sodelujočih izvajalcev (priloga 3)

  1. 2.Pogoji izvedbe prireditve

Cilji prireditve PRLEŠKA GIBANICA:

Cilj prireditve je podati smernice za izboljšanje kakovosti prireditev ter večje vključevanje kulturnih, etnoloških in za območje Prlekije značilnih kulinaričnih in enoloških vsebin v prireditve.

Ozadje prireditve Prleška gibanica:

Občina Križevci leži na Murskem polju in je izrazito podeželsko območje, znano po večjih kmetijah in tako tudi bogato s tradicijo priprave prleških jedi. Tudi območni razvojni program Prlekija izpostavlja bogato naravno in kulturno dediščino kot izhodišče za izrazitejši strateški premik v turistični profil Prlekije, ki lahko omogoči največje multiplikativne učinke v gospodarstvu.

Prleška gibanica se je ohranjala skozi mnogo rodov, a se je s časom iz glavne jedi spremenila v sladico. Kot tradicionalna lokalna jed si prleška gibanica zasluži svoj praznik ter večjo prepoznavnost tako v lokalni skupnosti kot tudi širše. Priprava prleške gibanice, katere receptura se prenaša iz roda v rod, pripomore tudi h krepitvi lokalne identitete ter prispeva k posebnosti in pestrosti območja, na katerem je prisotna.

V ta namen bi na prireditvi sodelovala predvsem lokalna društva in drugi ponudniki prleške kulinarike in vin z območja LAS Prlekija. Čeprav bi bil poudarek na prleški gibanici, je prireditev namenjena tudi širši promociji prleške kulinarike in gastronomske ponudbe, v katero spadajo npr. prleška tünka, ajdov krapec, kvasenica … S tem bi prispevali k širši promociji Prlekije, kajti ravno lokalna ponudba navdušuje goste od zunaj, s tem ko daje občutek »pristnosti« in ohranja značilni karakter lokalnega okolja.

K sodelovanju na prireditvi Prleška gibanica bi se tako animiralo različne posameznike in društva iz Občine Križevci, pa tudi iz drugih občin UE Ljutomer.

Pogoji izvedbe prireditve:

Prireditev PRLEŠKA GIBANICA 2016 je turistično-gastronomska prireditev, ki bo potekala v soboto, 3. septembra 2016, v vaškem jedru v Križevcih.

Prireditev mora zajemati:

– kulturni program,

– zabavno – športni program,

– predstavitev in izbor najboljše prleške gibanice 2016,  

– predstavitev lokalno tipične kulinarike in vin območja LAS Prlekija.

Predlagatelji ponudbe so lahko neprofitne pravne osebe zasebnega prava (društva, zavodi) iz območja Občine Križevci, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine javnega poziva.

Po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem oz. organizatorjem je predvideno vnaprejšnje dogovarjanje z Občino Križevci – Komisijo za izbiro izvajalca prireditve »Prleška gibanica 2016« v Občini Križevci, glede izvedbe posameznih aktivnosti in vsebin prireditve. Končno vsebino in program prireditve podpišeta zastopnik izvajalca in župan občine Križevci, kar se smatra kot podajo soglasja k programu s strani naročnika.

Ponudnik se s ponudbo in kasneje s podpisom pogodbe zavezuje, da bo tesno sodeloval z naročnikom in upošteval posredovane predloge, pri čemer posredovani predlogi ne smejo bistveno vplivati na, v prijavi predložen, finančni načrt prireditve. Za izvedbo prireditve je predvideno tudi sodelovanje ponudnika z lokalnimi organizacijami ter pridelovalci oz. izdelovalci značilnih prleških pridelkov in/ali izdelkov, ki bi jih po skupni presoji izvajalca in naročnika lahko vključili med vsebine prireditve.

Izbrani ponudnik je dolžan pri oglaševanju prireditve oz. propagandnem materialu, ki se nanaša na prireditev, ki je predmet poziva, uporabljati logotip Občine Križevci kot sofinancerja in soorganizatorja prireditve.

Ponudnik se prav tako zavezuje, da bo v dogovoru in v sodelovanju z Občino Križevci izvedel načrt aktivnosti, ki se nanašajo na prireditev.

Ponudnik mora obiskovalcem zagotoviti brezplačen dostop na prireditveni prostor.

1.3.      Višina sredstev in ocenjena vrednost projekta

Končna vrednost projekta ni ocenjena, ker je odvisna od idejne zasnove oz. projekta prireditve ponudnika in od obsega sredstev, ki jih poleg prispevka Občine Križevci in sponzorskih oz. donatorskih sredstev, uspe zagotoviti ponudnik iz lastnih oz. drugih virov.

Predvidena vrednost javnega poziva Občine Križevci za izvedbo prireditve znaša do 2.000,00 EUR.

Občina Križevci nudi izvajalcu prireditve brezplačno uporabo prireditvenega prostora, šotora (katerega postavitev in pospravljanje mora zagotoviti ponudnik z lastnim osebjem in sredstvi) , odra in občinskih stojnic.

1.4.      Rok za plačilo

Občina Križevci bo nakazala finančna sredstva za sofinanciranje prireditve na transakcijski račun izvajalca oz. organizatorja 30. dan po prejemu računa.

Izvajalec izda račun za plačilo po predhodni predložitvi končnega finančnega in vsebinskega poročila, ki ga mora potrditi predstavnik naročnika. Končno poročilo mora vsebovati opis vsebine izvedene prireditve s promocijskim materialom in dokazili ter prikaz prihodkov in odhodkov, ki mora vključevati tudi prejeta sponzorska oz. donatorska sredstva. Izvajalec oz. organizator mora dostaviti končno vsebinsko in finančno poročilo ter račun najkasneje do 30. 10.2016.

  1. 2.KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo ocenjeval pravočasno prispele in administrativno ustrezne ponudbe po naslednjih kriterijih:

KRITERIJI ZA IZBOR
Kriterij Točke
Prireditev presega lokalni značaj in je namenjena širšemu območju ter pomeni obogatitev turistične ponudbe območja občine oz. Prlekije 4 – popolnoma
2 – delno
0 – ne
Reference ponudnika (prijavitelj je organiziral ali sodeloval pri vsaj štirih gastronomsko – turističnih prireditvah – 4 točke, prijavitelj je organiziral ali sodeloval pri vsaj dveh gastronomsko – turističnih prireditvah – 2 točki) 4 – popolnoma
2 – delno
0 – ne
Prireditev vključuje kulturno dediščino in/ali ljudske običaje območja in poudarja kulturno identiteto Prlekije 4 – popolnoma
2 – delno
0 – ne
Prireditev vključuje lokalno tipično tradicionalno kulinarično ponudbo območja Prlekije (najbolje bo ocenjena ponudba, ki bo vključevala najbolj pestro ponudbo prleških jedi in pijač) 4 – popolnoma
2 – delno
0 – ne
Prireditev vključuje gastronomsko ponudbo območja Prlekije (v prireditev vključenih vidnejših gastronomskih ponudnikov območja z lokalno tipično ponudbo) 4 – 2 in več
2 – 1
0 – 0
Število v prireditev vključenih društev iz območja LAS Prlekija (kulturna, turistična idr. društva) 4 – 4 in več
2 – 2 do 3
0 – 0

Število v prireditev vključenih ponudnikov iz območja LAS Prlekija

(dopolnilne dejavnosti na kmetiji, domača in umetnostna obrt, kulturna ponudba …)

4 – 4 in več
2 – 2 do 3
0 – 0
Skupaj 28 točk

Občina bo za sofinanciranje izbrala prireditev, ki bo po zgoraj navedenih kriterijih točkovno najbolje ocenjena in sicer od najbolje ocenjene proti najslabše ocenjeni prireditvi. Ponudba, ki po zgornjih kriterijih ne bo dosegla najmanj 22 točk ne more biti predlagana za sofinanciranje.

  1. 3.ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudbe se posredujejo na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ponudba – Ne odpiraj – Razpis – Prleška gibanica 2016». Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Ponudbe je potrebno predložiti do ponedeljka 25. aprila 2016, do 9. ure.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.

  1. 4.OBRAVNAVA PONUDB

Administrativno ustrezne prijave bodo ocenjene skladno s pogoji in kriteriji navedeninmi v razpisni dokumentaciji. Ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje v roku 3 dni po odpiranju ponudb.

  1. 5.RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za javni poziv je zainteresiranim na voljo vsak delovni dan na sedežu Občine Križevci in na spletni strani www.obcina-krizevci.si.

Kontaktna oseba naročnika: mag. Branko Belec, župan; tel: 02 584 40 40                                                                                                                    

                                                                  

Občina Križevci

župan

Branko Belec

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content