Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) ter 31. člena 29. člena Statuta občine Križevci (Ur.l. RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) izdajam

 

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer

I.

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje občine Križevci, katerega je izdelal ZEU Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje je bil sprejet z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer za območje občine Križevci (Ur. l. RS, št. Ur. l. SRS št. 27/89, Ur. l. RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 15/99, 44/99, 84/01, 50/07, 80/12).

II.

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni in sicer od 1. septembra 2014 do 17. septembra 2014. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru in sicer 10 septembra 2014 ob 16. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani Občine Križevci: www.obcina-krizevci.si .

 

III.

 

V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 17. septembra 2014. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na upravi Občine Križevci oziroma podajo pisno na naslov Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Občina bo podala stališča do pripomb in jih javno objavila.

 

IV.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Križevci. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Številka: 031-01/2014-……

V Križevcih pri Ljutomeru, dne 29.8.2014  

 

        

mag. Branko BELEC

 

župan Občine Križevci

 

 

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content