JAVNO NAZNANILO – ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA KOMUNALNO OPREMO V OBRNO – POSLOVNI CONI V BUČEČOVCIH

 

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) Občina Križevci s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

 

  1. I.

Občina Križevci naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih.

  1. II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 8. 8. 2014 do 22. 8. 2014 na oglasni deski Občine Križevci in na internetni strani https://www.obcina-krizevci.si.

 Javna obravnava gradiva bo v sredo, 20. 8. 2014, ob 16. uri, v prostorih sejne sobe Občine Križevci.

  1. III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru ali na elektronski naslov info@obcina-krizevci.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Občina Križevci bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

 

Številka: 031-01/2014-

Križevci pri Ljutomeru, dne 28.7.2014

 

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content