JAVNO NAZNANILO OPN

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI ODLOKA O PRVIH (1) SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KRIŽEVCI

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP-80/10, ZKZ-C 43/10, ZPNacrt-B 57/12, ZUPUDPP- A 57/12 in ZPNacrt-C 109/12, Odločba US 6/14 in ZUUJFO 14/15), Občina Križevci objavlja

JAVNO NAZNANILO

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

ODLOKA O PRVIH (1) SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KRIŽEVCI

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o prvih (1) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Križevci, ki ga je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Oblikovanje prostora.

Javna razgrnitev bo v prostorih Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Gradivo bo javno razgrnjeno od ponedeljka, 4.4. 2016, do vključno petka, 5.5.2016.

Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko dostopno na spletnem naslovu: www.obcina-krizevci.si in na spletnem portalu PISO.

Javna obravnava bo v torek, 19.4.2016, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

V času javne razgrnitve ima javnost možnost podati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku Odloka o prvih (1) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Križevci.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve (do vključno 5.5.2016) podajo na naslednji način:

       pisno na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru,

       pisno na elektronski naslov info@obcina-krizevci.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na javno razgrnitev 1SD OPN Občine Križevci”,

       pisno na mestu javne razgrnitve in obravnave se jih vpiše v knjigo pripomb.

Občina Križevci bo proučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Križevci www.obcina-krizevci.si.

V skladu s 3. točko 50. člena ZPNarčrt Občina Križevci v prilogi tega naznanila objavlja seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se spreminja.

 

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Križevci (www.obcina-krizevci.si).

Številka:        031-01/2016-481

Datum:         23.3.2016

mag. Branko Belec

župan Občine Križevci


PRILOGA:

Seznam parcel, pri katerih se je spremenila namenska raba prostora

 

Razlaga prve vrstice v tabeli:

K.O.: katastrska občina

PARCELA: parcelna številka

PNRP OPN: podrobnejša nam. raba po veljavnem OPN (ULRS, št. 82/15)

PNRP 1SD OPN: podrobnejša nam. raba po 1. Sprem. in dop. OPN

 

           

   K.O.      PARCELA     

PNRP

  

OPN

  

  

PNRP

  

1SD OPN

  

231 1076 K1 PC
231 1089 K1 IG
231 1092 K1 IG
231 1091 K1 IG
231 1087 K1 PC
231 1096 K1 PC
231 1094 K1 IG
231 1093 K1 IG
231 1090 K1 IG
231 1086 K1 PC
231 1085 K1 PC
231 1079 K1 PC
231 1084 K1 PC
231 1083 K1 PC
231 1081 K1 PC
231 1080 K1 PC

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content