Kaj nas uči Mura

Projekt sodelovanja KAJ NAS UČI MURA je bil LAS Prlekija odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-117/2020/6, dne 30. 06. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Prlekija znaša 68.953,47 EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Prlekija znaša 90.657,76 EUR).

Vrednost celotnega projekta sodelovanja znaša 363.595,81 EUR.

Upravičenci do sredstev z območja LAS Prlekija so:

Občina Ljutomer; 11.896,94 EUR

Prleška razvojna agencija giz (vodilni partner LAS Prlekija); 33.809,62 EUR

Občina Križevci; 23.246,91 EUR

Trajanje operacije: 23 mesecev; od 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Partnerstvo operacije:

LAS Prlekija (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)

LAS Goričko 2020

LAS Ovtar Slovenskih goric

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

OPIS PROJEKTA SODELOVANJA: V okviru operacije sodelovanja želimo vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem Nature 2000. Razviti želimo visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem bomo zagotovili tudi ključne ekosistemske storitve. V okviru operacije bodo izvedene investicije v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območja varstva narave in naravnih vrednot. Pri tem bo dan poudarek ciljem varstva narave, kakovostne interpretacije in možnosti doživljanja narave, kulturne dediščine in krajine ter trajnostne mobilnosti obiskovalcev.

SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:

  • 1 vzpostavljena mreža interpretacijskih središč, ki je mišljena kot turistični produkt/storitev.
  • 4 dogodki za zdrav življenjski slog (pohodi ob Muri).
  • 2 interpretacijski točki kot učni poligon za ozaveščanje pomena narave in naravnih virov in kot območje za aktivno preživljanje prostega časa v sozvočju z naravo in kot prikaz ERK ukrepov za trajnostno upravljanje s stoječimi vodami ob reki Muri
  • 1 komplet pripravljene interpretacijske in učne vsebine
  • 200 mladih vključenih v aktivnosti in izvedeno usposabljanje za interpretatorje.

POVEZAVE:

Evropske komisije namenjene evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program Razvoj podeželja 2014 – 2020  2022

LAS Prlekija

Skip to content