MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO – OBVESTILO

Logo Novice in obvestila

 

MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT IN REDARSTVO  

Občin 

Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej 

Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer 

Tel: 02/584 90 62; Fax:02/581 16 10;

 

 

Poleg občinskih odlokov, ki določajo, da Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvaja nadzor nad spoštovanjem določb, to lahko določajo tudi zakoni. 

Zakoni, ki določajo, da občinski redarji izvajajo nadzor so:

 

    1. Zakon o pravilih cestnega prometa

 Občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest in okolja na občinskih cestah izvajajo nadzor nad izvajanjem naslednjih določb:

– 5. člena – varstvo okolja,

– 7. člena – odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov,

– 17. člena  – izločitev vozila iz prometa,

– 18. člena – čas trajanja izločitve iz prometa,

– 19. člena – odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila,

– 31. člena – območje umirjenega prometa,

– 32. člena – območje za pešce,

– 33. člena – varnostni pas,

– 34. člena – zaščitna čelada,

– 35. člena – prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila,

– 37. člena – vožnja z vozilom po cesti,

– 41. člena – vožnja z vozilom na prehodu za pešce,

– 46. člena – najvišje dovoljene hitrosti,

– 47. člena – najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil,

– 61. člena – odpiranje vrat vozila,

– 62. člena – zapustitev vozila,

– 63. člena – označitev ustavljenih vozil,

– 65. člena – ustavitev in parkiranje,

– 67. člena – parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide,

– 68. člena – območja kratkotrajnega parkiranja,

– 69. člena – izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno,

– 77. člena – pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti,

– 78. člena – pogoji za opravljanje gospodarske vožnje,

– 83. člena – udeležba pešcev v cestnem prometu,

– 84. člena – označitev pešcev,

– petega in desetega odstavka 87. člena – varstvo otrok,

– 88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega odstavka tega člena – prevoz oseb,

– 92. člena – jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu,

– 97. člena – pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu,

– 98. člena -prometna signalizacija,

– 99. člena -svetlobni prometni znaki.

 

 

Kratek povzetek 65.člena – ustavitev in parkiranje je prepovedano:

 

          na levi strani vozišča v smeri vožnje

          v nasprotju z označbami

          na prehodu za pešce in kolesarje, pločniku, območju za pešce

          manj kot 5 m pred prehodom za pešce in kolesarje

          na kolesarski stezi

          na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem

          na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse

          na ozkem in nepreglednem delu ceste

          na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oz parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto  ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m

          na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak

          na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso vrisane

          na vozišču ceste zunaj naselja

          na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil ali niso namenjene prometu tovrstnih vozil (npr. cestno telo, cestni otok, odstavni ločilni in robni pas, bankina itd

          na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega prostora ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča.

          na označenem parkirnem prostoru za invalide

          na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom

          nad priključkom za vodovodno omrežje (hidrant

          v območju umirjenega prometa 

 

    1. Zakon o cestah

Občinski redarji opravljajo nadzor na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in državnih cestah v naseljih, nad izvajanjem naslednjih določb:

 

       5. člen – prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste

       6. člen – uporaba nekategoriziranih cest

       30. člen – največje dovoljene osne obremenitve vozil na javnih cestah

       31. člen – največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase vozil na javnih cestah

       32. člen – izredni prevoz po javni cesti

       34. člen – označitev vozil za izredne prevoze

       36. člen – naležne ploskve na kolesih vozil

       37. člen – izjeme pri omejitvi uporabe javne ceste – lokalni promet 

 

    1. Zakon o varstvu javnega reda in miru

Občinski redarji opravljajo nadzor nad izvajanjem naslednjih določb:

          7. člen – nedostojno vedenje

           9. člen-  beračenje na javnem kraju

          11. člen – uporaba nevarnih predmetov

          12. člen – poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe

          13. člen – pisanje po objektih

          16. člen – vandalizem

          18. čen –  kampiranje

          19. člen –  uporaba živali

          22. člen – neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb   

 

    1. Zakon o zaščiti živali:

Občinski redarji opravljajo nadzor nad določbo 3. odst. 11. člena, ki določa, da mora skrbnik psa  na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. 

 

Zakon o občinskem redarstvu določa, da  občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red in je pristojno za:

– varen in neoviran cestni promet v naseljih;

– varnost cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;

– varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;

– varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine;

– vzdrževanje javnega reda in miru  

 

Pri opravljanju  nalog  imajo redarji naslednja pooblastila:

– opozorilo;

– ustna odredba;

– ugotavljanje istovetnosti;

– varnostni pregled osebe;

– zaseg predmetov;

– zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;

– uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca   

 

Ljutomer, 15. 4. 2015                           E-mail: inspektorat@ljutomer.si

 

MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

občin

Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej

Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

Tel: 02/584 90 62; Fax:02/581 16 10 ; E-mail: inspektorat@ljutomer.si

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content