Župan in občinska uprava

Župan občine Križevci

Branko Slavinec je župan občine Križevci od 15.12.2022. Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, je dobrodošel in se lahko naroči pri tajnici župana.

Župan je izvršilni organ občine. Izvoljen je neposredno ter predstavlja in zastopa občino. Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Župan ima predlagalno pravico, na podlagi katere predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke in vse druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan je varuh zakonitosti in zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit. Mandatna doba župana traja štiri leta.

Branko Slavinec

naslov: Boreci 9a

9242 Križevci pri Ljutomeru

telefon: 02 584 40 40

mobilni telefon: 041 309 899

e-mail: zupan@obcina-krizevci.si

Pristojnosti župana

  • župan predstavlja in zastopa občino
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktom občine
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave in določitev njihovega delovnega področja
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače
  • določi sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi in odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
  • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in Statut Občine Križevci
  • odloča tudi o drugih na občino prenesenih zadevah

 


Podžupan občine Križevci

 Podžupan nadomešča župana v času njegove odsotnosti ter opravlja druge naloge pa navodilih župana.
     

Danijel Lesničar

naslov: Dobrava 7a

9242 Križevci pri Ljutomeru

mobilni telefon: 041 375 004

e-mail: podzupan@obcina-krizevci.si

 


 

 


Občinska uprava:

Pravne zadeve

Direktorica občinske uprave: mag. Lidija Domanjko
tel: (02) 584 40 44
email: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si


Področje financ in družbenih dejavnosti

Višja referentka: Nataša Antolin
tel: (02) 584 40 45
email: natasa.antolin@obcina-krizevci.si


Okolje in prostor – javne gospodarske službe

Višji referent: Dejan Heric
tel: (02) 584 40 41
email: dejan.heric@obcina-krizevci.si


Področje kmetijstva, komunale in civilne zaščite

Referent: Miran Ros
tel: (02) 584 40 46
email: miran.ros@obcina-krizevci.si


Strokovna tehnična opravila za organe občine, občinsko upravo in vaške odbore

Tajnica funkcionarja: Jelka Kosi
tel: (02) 584 40 40

GSM: 051 682 621
email: jelka.kosi@obcina-krizevci.si

 

 

 

Skip to content