VKLJUČITEV KAMEŠNICE V TURISTIČNO PONUDBO PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI


Naziv naložbe / Naziv operacije
VKLJUČITEV KAMEŠNICE V TURISTIČNO PONUDBO PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI

Utemeljitev naložbe / Utemeljitev operacije
Kot izhaja iz SLR LAS Prlekija je spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije prva prioriteta in cilj, s katerim lahko lokalna skupnost aktivira endogene razvojne potenciale. Z bogatitvijo turistične ponudbe možno sprožiti dodatne multiplikativne učinke in zagotoviti uspešen lokalni razvoj. Iz opravljene vmesne evalvacije SLR LAS Prlekija izhaja, da se razvoj podeželja najbolj determinira skozi turizem in ravno na tem področju je bil evidentiran največji nabor potreb.
OPERACIJA “PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 2” je nadaljevanje celostne ureditve območja ŠRC Boreci s ciljem uresničiti javni interes po urejeni turistični infrastrukturi, pospešiti razvoj turizma in s turizmom povezanih storitev in dejavnosti ter s tem zagotoviti uspešen lokalni razvoj, ki temelji na zagotavljanju visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja in bivalnega okolja. V sklopu operacije načrtuje vlagatelj Obcina Križevci izvesti sanacijo in ureditev opuščene gramoznice Kamešnica in jo oblikovati v prijeten naravni prostor za rekreacijo in sprostitev ter tako tematsko zaokrožil ureditev območja Parka doživetij Križevci. Skupaj s partnerji Športnim društvom Križevci in podjetnikom Dušanom Zorkom bodo aktivnosti operacije usmerjene v razvoj programov športnih in rekreativnih aktivnosti, razvoj dopolnilnih storitev za obiskovalce ter v promocijske in komunikacijske aktivnosti namenjene podpori trženju turistične ponudbe parka.
Pričakovani neposredni učinki operacije so:
– Sanirana in urejena opuščene gramoznica Kamešnica x1
– Turistični produkt parka skozi program ponudbe in aktivnosti za mladino in skupine x1
– Promocijski filmi turistične ponudbe Parka doživetij Križevci x 3
– Katalog s predstavitvijo ponudbe Parka doživetij Križevci x 2000
– Predstavitev operacije v lokalnih x 2 in regionalnih medijih x 2
– Promocijske vsebine operacije na spletnih straneh partnerjev x 2
– Promocijski dogodek ob otvoritvi parka s tiskovno konferenco x 1
Posredno bodo izvedene aktivnosti povečale prepoznavnost in atraktivnost parka v širšem prostoru, povečale obiskanost ter čas bivanja gostov na območju parka in lokalni skupnosti. Prav tako bo operacija bogatila turistično ponudbo podeželskega zaledja velikih turističnih ponudnikov v regiji. Ciljne skupine so prebivalci območja, dnevni in stacionarni gosti, šolska mladina, rekreativci in športniki nasploh. Z izvedbo operacije bomo ustvarili nov turistični produkt in s tem povečali ponudbo lokalnih proizvodov in storitev x1, povečali število urejenih lokacij za rekreacijo x1 ter v izvajanje CLLD vključili 20 deležnikov na lokalni ravni.


VKLJUČITEV KAMEŠNICE V TURISTIČNO PONUDBO PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI – Tiskovna konferenca

Občina Križevci je v turistične namene uredila gramoznico za gostiščem Zorko v Borecih. S projektnimi partnerji  – Športnim društvom Križevci in gostilno Zorko, smo se julija 2020 prijavili  na 5. javni poziv LAS Prlekija, in bili uspešni.

Po prejemu sklepa LAS Prlekija, oktobra 2020, da smo bili prijavitelji uspešni z vlogo, je občina Križevci preko portala javnih naročil, maja 2021 izvedla javno naročilo za izvedbo gradbenih del, na tako imenovani kamešnici.

V sklopu investicije, za katero je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje Kubico domino arhitekti d.o.o., se je izvedla terasasta brežina na severozahodnem delu gramoznice, namestile so se štiri manjše pontonske ploščadi – površine 6,5m2 in ena večja pontonska ploščad površine 45 m2, uredila se je potka in postavilo 15 klopi, stopnice na urejenih brežinah, postavili koši za smeti…Občina je uredila tudi dostopno pot do gramoznice. Gradbena dela je izvajala gospodarska družba GMW d.o.o. iz Turjancev, nadzor nad investicijo pa AKENING d.o.o. iz Borecev. Končna vrednost izvedenih del je znašala 166.832,19 EUR z DDV. Projektni partnerji iz naslova sofinanciranja pričakujemo 50.000 EUR, kar je tudi maksimalen znesek, ki ga iz tega naslova lahko prejmemo. Investicija je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Športno društvo Križevci je v sklopu operacije izdelalo zloženko in pripravilo program trženja in upravljanja vsebine parka, v sklopu projekta je bila kupljena oprema za piknik – plinski žar, vrtne garniture – kompleti miz in klopi.

Gostilna Zorko kot zasebni partner v projektu je posnela film, ki prikazuje turistične produkte Križevec, s poudarkom na kamešnici, izdelana je bila obora za konje kasače na južni strani kamešnice.

Vzporedno se na gramoznici izvajala operacija Kaj nas uči Mura. Uredili so se ekoremediacijski ukrepi ( čistilni otoki, vrbov poplet, mokrišče), odstranilo se je neprimerno zarastje, obrezalo drevje.

Prijeten kotiček omogoča občanom in turistom aktivno preživljanje prostega časa, saj je lokacija zanimiva za sprehajalce, tiste, ki želijo posedeti v neokrnjeni zeleni naravi ob vodi, pa tudi za ribiče.

Skozi zgodbo parka doživetij, kot motoričnega parka s številnimi elementi za rekreacijo v naravi, se je zgodba s tako imenovano kamešnico le še nadgradila in razširila.

Občina Križevci vabi občane in turiste, da si novo pridobitev po bližje ogledajo in prepoznajo dodano vrednost za kraj. Obisk v občini pa nadaljujejo še z ogledom Parka doživetij, Spominske sobe dr. Matije Slaviča, Gajševskega jezera in obiska katerega izmed lokalov v križevski občini, kjer vas bodo razvajali z odlično prleško kulinariko.


PREDSTAVITVENI VIDEO

Povezave:

Evropske komisije namenjene evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program Razvoj podeželja 2014 – 2020  2022

LAS Prlekija

Skip to content