Razpisi

Javni razpisi
Razpis za letni program športa 2024
Datum objave: 8. 2. 2024 9:00
Rok oddaje: 23. 2. 2024 12:00
Številka: 6710-0001/2024-2


Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/2017), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Uradni list RS, št. 26/2014 in Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2019, z dne 17.05.2019) objavlja Občina Križevci


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2024


A. Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje vsebine:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
2. ŠPORTNA REKREACIJA
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
4. VRHUNSKI ŠPORT
5. ŠPORTNE PRIREDITVE
6. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ŠPORTNE ZVEZE

B. Pravica do sofinanciranja:
Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
- društva, ki imajo sedež v Občini Križevci in so člani Športne zveze Križevci

C. Dodatni pogoji za sofinanciranje:
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva)
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

D. Oddaja in odpiranje vlog:
Obrazci za prijavo so na internetni strani ŠZ Križevci: https://sz-krizevci.si in internetni strani Občine Križevci: http://www.obcina-krizevci.si/

Dodatne informacije: predsednik ŠZ Križevci Majcen Milan (GSM 031 690 009)

1. Prijave dostavite osebno ali pošljite po pošti v zapečateni kuverti z oznako
'Ne odpiraj - LPŠ - javni razpis 2024' na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, do 23. februarja 2024, do 12.00 ure.

2. Odpiranje prijav bo komisija izvedla najkasneje do konca marca 2024. Odpiranje vlog ni javno.

Predlagatelji programov morajo v svoji vlogi posredovati izpolnjene obrazce ter vse potrebne priloge, ki se zahtevajo pod posamezno točko sofinanciranja.

Programi morajo biti tudi finančno ovrednoteni in navedeni predvideni viri financiranja.

V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z veljavnim Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2019, z dne 17.05.2019)
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe po predhodnem prejemu odločb.


Križevci, februar 2024

Branko SLAVINEC
župan 

Skip to content