Razpisi

Javna naročila
Postavitev montažnih modulov v Parku doživetij
Datum objave: 20. 8. 2018 7:00
Rok oddaje: 28. 9. 2018 9:00
Šifra: 430-0006/2018-2

Številka: 430-0006/2018-2
Datum: 8.8.2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Postavitev montažnih modulov v Parku doživetij

Zaporedna številka: 5/2018
Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3


Povabilo k oddaji ponudbe
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Postavitev montažnih modulov v Parku doživetij
Predmet javnega naročila je postavitev montažnih modulov v Parku doživetij v Križevcih pri Ljutomeru.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18), OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: Postavitev montažnih modulov v Parku doživetij
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprašanj 20.9.2018 do 09:00
Rok za predložitev ponudb 28.9.2018 do 09:00
Odpiranje ponudb 28.9.2018 ob 09:05

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: mag. Lidija Domanjko
E-poštni naslov: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si
Telefonska št: 02 584 40 40
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
• elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/e-oddaja
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.
Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo.
Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.
Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne.V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.
ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
Spletna aplikacija e-Oddaja
Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb. Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija ('Druge priloge') pa je vidna samo naročniku.
VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA
Način postavljanja zahtev za pojasnila:
• Portal javnih naročil
Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.


ŽUPAN
OBČINE KRIŽEVCI
mag. Branko Belec

Javna naročila
PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI KRIŽEVCI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021
Datum objave: 6. 8. 2018 7:00
Rok oddaje: 17. 9. 2018 9:00
Šifra: 430-0005/2018-4

NAROČNIK:
OBČINA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
V OBČINI KRIŽEVCI ZA ŠOLSKO LETO
2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021

Številka: 430-0005/2018-4
Vrsta postopka: odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3


Datum: 6. 8. 2018 

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila: Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Križevci za šolska leta 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021, ki je razdeljen na tri sklope:

SKLOP 1: OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI
1.1. Vučja vas - Zasadi - Bučečovci - Stara Nova vas - Iljaševci - OŠ Križevci, 11 km (en dovoz in dva razvoza od ponedeljka do četrtka, v petek en dovoz in en razvoz),
Okvirno število kilometrov dnevno: 33 od ponedeljka do četrtka, ob petkih 22

SKLOP 2: OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI
2.1. Berkovci - Kokoriči - Stajnkov mlin Gajševci - Logarovci - Grabe - Ključarovci - OŠ Križevci - 14 km (en dovoz in dva razvoza od ponedeljka do četrtka, v petek en dovoz in en razvoz),
Okvirno število kilometrov dnevno: 42 od ponedeljka do četrtka, ob petkih 28

SKLOP 3: OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI
3.1. Grlava - Krištanci - Šalinci - Lukavci - OŠ Križevci -
9 km (en dovoz in dva razvoza od ponedeljka do četrtka, v petek en dovoz in en razvoz),
Okvirno število kilometrov dnevno: 27 od ponedeljka do četrtka, ob petkih 18PODATKI O ŠTEVILU VOZAČEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
SKLOP 1 50
SKLOP 2 50
SKLOP 3 35
SKUPAJ VOZAČI 135

Naročnik si pridržuje pravico, da se število kilometrov zmanjša zaradi spremembe relacije prevoza, izpisa vozačev ali drugih razlogov, oziroma poveča zaradi vključitve novih vozačev.
Morebitni dodatni kilometri se obračunajo po ceni prevoženega kilometra iz te ponudbe.
Praznih kilometrov naročnik prevozniku ne bo plačeval.

Jutranji prevoz je potrebno opraviti tako, da so učenci pripeljani v šolo v času do 7:20 ure oziroma po dogovoru z zavodom. Razvoza se opravita po dogovoru s šolo, glede na urnik pouka.
Prevoznik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila velikosti, ki jih zahteva navedeno število učencev na posameznih relacijah.


Naročilo se oddaja po sklopih.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno s terminskim načrtom:

Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprašanj do 5. 9. 2018 do 9.00 ure
Rok za predložitev ponudb do 17. 9. 2018 do 9.00 ure
Odpiranje ponudb 17. 9. 2018 ob 9.05 uri
KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: mag. Lidija Domanjko, e-poštni naslov: info@obcina-krizevci.si
telefonska št: 02 584 40 40
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 17. 9. 2018 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 'ODDANO'.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dodatna navodila ponudnikom:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek 'Predračun' naloži izpolnjen obrazec 'Ponudba (Obrazec št. 1)' v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ostala zahtevana dokumentacija se naloži v razdelek 'Drugi dokumenti'.
PREDLOŽITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (originalno podpisana menica z menično izjavo) mora biti naročniku predloženo v originalu in sicer do roka za oddajo ponudb, ki je naveden v tej razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Finančno zavarovanje za resnost ponudb mora biti predloženo v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo 'Ne-odpiraj' (Obrazec št. 18).

Naročnik hkrati opozarja ponudnike, da kakršna koli druga dokumentacija, ki bo posredovana skupaj s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe, ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Preostali del ponudbene dokumentacije mora ponudnik namreč oddati v sistemu e-JN.
INFORMACIJA V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 9. 2018 in se bo začelo ob 9.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek 'Predračun'. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku 'Zapisnik o odpiranju ponudb'.
OBRAZEC 'ESPD' ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek 'ESPD - ponudnik', ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek 'ESPD - ostali sodelujoči'. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek 'ESPD - ostali sodelujoči' priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 90 od skrajnega roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.
PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil, sistemu e-JN in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila: Portal javnih naročil
Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor.


Številka: 430-0005/2018-4
Datum: 6. 8. 2018ŽUPAN mag. Branko Belec

Javna naročila
Novogradnja enega igrišča za odbojko, badminton in med dvema ognjema
Datum objave: 25. 7. 2018 7:00
Rok oddaje: 24. 8. 2018 9:00
Šifra: 4/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Novogradnja enega igrišča za odbojko, badminton in med dvema ognjema
Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Novogradnja enega igrišča za odbojko, badminton in med dvema ognjema
Predmet javnega naročila je Novogradnja enega igrišča za odbojko, badminton in med dvema ognjema, pri Osnovni šoli v Križevcih pri Ljutomeru.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18), OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: Novogradnja enega igrišča za odbojko, badminton in med dvema ognjema
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprašanj 16.8.2018 do 09:00
Rok za predložitev ponudb 24.8.2018 do 09:00
Odpiranje ponudb 24.8.2018 ob 09:05

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: mag. Lidija Domanjko
E-poštni naslov: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si
Telefonska št: 02 584 40 40
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

 

Potekli razpisi