Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v Občini Križevci, v letu 2020
Datum objave: 27. 11. 2020 7:00
Rok oddaje: 21. 12. 2020 13:00
Številka: 41010-0001/2020-1

1. NAMEN RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v občini Križevci v letu 2020.
2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Razpisana sredstva v višini 5.000,00 € so zagotovljena v proračunu Občine Križevci za leto 2020.
Posameznemu upravičencu, ki se prijavi na javni razpis in izpolnjuje razpisne pogoje, se za izgradnjo male čistilne naprave na katero se priključuje 1 stanovanjska enota, dodelijo finančna sredstva v višini 1000,00 EUR. 
Za malo čistilno napravo na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupinska čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto dodelijo sredstva v višini 1000,00 EUR, za vsako dodatno enoto pa dodatnih 500,00.
Prosilec mora vlogo oddati v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN 2020 - NE ODPIRAJ', osebno ali po pošti na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden točen naziv in naslov vlagatelja.
 
Rok za oddajo vlog je 21.12.2020 do 13:00 ure. 
Do tega roka mora vloga fizično prispeti na zahtevani naslov. Vloge prispele po zahtevanem roku (tudi če so bile na ta dan oddane na pošto) se štejejo kot prepozne. Vlogo se lahko podate tudi preko e-pošte na naslov info@obcina-krizevci.si prav tako do 21.12.2020 do 13:00 ure.
 
Dokumentacija se nahaja v prilogi.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu za leto 2020
Datum objave: 20. 11. 2020 7:00
Rok oddaje: 4. 12. 2020 14:00
Številka:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za leto 2020.
 
Razpisna dokumentacija se nahaja v prilogah. 

Potekli razpisi