Razpisi

Javne objave in razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Križevci za leto 2019
Datum objave: 1. 10. 2019 7:00
Rok oddaje: 18. 10. 2019 12:00
Številka: 6100-0001/2019-13

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Križevci za leto 2019
 
 
Predmet javnega razpisa  so finančna sredstva  iz proračuna Občine Križevci, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Križevci za leto 2019. Višina proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa je 9.280,00 EUR. Od tega se nameni za dejavnost 8.352,00 EUR, za izobraževanje pa 928,00 EUR.
 
Pravico do sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

da imajo sedež v občini Križevci in so registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti. To dokažejo s kopijo odločbe UE o registraciji društva ali z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od enega leta.
da imajo urejeno dokumentacijo, evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
da vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
da imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
da so registrirani najmanj eno leto

 
 
Merila in kriteriji so podrobneje opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci (spletna stran občine Križevci (www.obcina-krizevci.si)
 
Razpisna dokumentacija je na voljo od 02.10.2019 do 18.10.2019 in je dosegljiva na spletni strani občine ter v tajništvu občine.
 
Rok prijave: Vloge morajo biti oddane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami, ki jih zahteva razpis. Rok za oddajo vlog je sreda, 18 . oktober  2019  do 12.00 ure.
Vloge lahko pošljete priporočeno po pošti na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242  Križevci pri Ljutomeru ali osebno vložite v tajništvo občine Križevci do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave.
 
Oprema prijave:Na zaprto ovojnico navedite pripis 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - KULTURA 2019'.
 
Obveščanje o rezultatih razpisa:Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od obravnave popolnih vlog.
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Križevci, kontaktna oseba
Nataša Antolin, telefon:02/584-40-45.   
 
Številka: 6100-0001/2019-13
Datum:01.10.2019
Župan občine Križevci

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI
Datum objave: 1. 9. 2019 7:00
Rok oddaje: 30. 10. 2019 12:00
Številka:

Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah študentom Občine Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) občina Križevci objavlja
 
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI
 
1. člen
Denarne nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študenti na višješolskem, visokošolskem, univerzitetnem študiju in diplomanti, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Križevci.
 
2. člen
Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma, magisterij ali doktorat za tekoče študijsko leto, začenši od 1.10.2018 naprej. Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje dopolni največ 27 let, če gre za dokončanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji.
 
3. člen
Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne nagrade predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik, potrdilo o opravljenih izpitih iz letnika za katerega vlaga vlogo, potrdilo o diplomiranju, magistriranju ali doktoriranju.
 
4. člen
Rok za oddajo vlog za pridobitev denarnih nagrad je do torka, 30.10.2019.
Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na spletni strani Občine Križevci - www.obcina-krizevci.si.
Kandidati vloge pošljejo na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom 'Javni razpis - denarne nagrade študentom'.
 
5. člen
 Vse prispele vloge, ki bodo popolne bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o nagradah študentom Občine Križevci.
  
6. člen
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: mag. Lidija Domanjko, tel.: 02 584 40 40.
 
 
Številka: 6714-0001/2019-1
Datum: 30.8.2019                                                                                           OBČINA KRIŽEVCI
                                                                                                                       mag. Branko Belec
                                                                                                                                  župan

 

Potekli razpisi