Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva v občini Križevci v letu 2019
Datum objave: 13. 11. 2019 7:00
Rok oddaje: 25. 11. 2019 15:00
Številka:

PREDMET RAZPISA:
Pospeševanje društvene dejavnosti s področja kmetijstva
UPRAVIČENCI:
Društva in njihove zveze s področja kmetijstva, ki imajo sedež v Občini Križevci ali imajo člane iz občine Križevci.
ROK ZA ODDAJO:
25.11.19 do 15. ure
VSE PODROBNOSTI IN DOKUMENTACIJO NADETE V PRILOGAH!

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2019
Datum objave: 13. 11. 2019 7:00
Rok oddaje: 25. 11. 2019 15:00
Številka:

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Križevci na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

UPRAVIČENCI DO POMOČI IN IZVAJALCI STORITEV (6. čl. pravilnika)
(1) Upravičenci do pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013 ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu kmetijska, ki ležijo na območju Občine Križevci in imajo sedež na območju občine.
2) Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu kmetijska, ki ležijo na območju Občine Križevci in imajo sedež na območju občine.


ROK IN NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt do vključno 25.11.2019.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Križevci: www.obcina-krizevci.si
Vloga-prijava na razpis se lahko pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom 'PRIJAVA NA RAZPIS KMETIJSKE SUBVENCIJE 2018' ali odda neposredno v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru vsak dan ob delavnikih.
Pravočasno prispela vloga na razpis je tista, ki bo oddana v občinski upravi Občine Križevci najpozneje do 25.11.2019 do 15.00 ure oziroma vloga, priporočeno po pošto do vključno 25.11.2019.
Na hrbtni strani kuverte morata biti izpisan polni naziv in naslov prijavitelja.
PODROBNOSTI IN DOKUMENTACIJO NAJDETE V PRILOGAH!


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v Občini Križevci, v letu 2019
Datum objave: 13. 11. 2019 7:00
Rok oddaje: 13. 12. 2019 14:00
Številka: 4010-0002/2019-1

NAMEN RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v občini Križevci v letu 2019.
 
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Razpisana sredstva v višini 5.000,00 € so zagotovljena v proračunu Občine Križevci za leto 2019.
Posameznemu upravičencu, ki se prijavi na javni razpis in izpolnjuje razpisne pogoje, se za izgradnjo male čistilne naprave na katero se priključuje 1 stanovanjska enota, dodelijo finančna sredstva v višini 1000,00 EUR.
Za malo čistilno napravo na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupinska čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto dodelijo sredstva v višini 1000,00 EUR, za vsako dodatno enoto pa dodatnih 500,00€.

ROK IN POGOJI ZA PREDLOŽITEV VLOG
Prosilec mora vlogo oddati v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN 2019 - NE ODPIRAJ', osebno ali po pošti na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden točen naziv in naslov vlagatelja.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 13.12.2019 do 14:00 ure. 
Do tega roka mora vloga fizično prispeti na zahtevani naslov. Vloge prispele po zahtevanem roku (tudi če so bile na ta dan oddane na pošto) se štejejo kot prepozne.
Vse podrobnosti najdete v pilogi!
 


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci za leto 2019
Datum objave: 4. 11. 2019 12:00
Rok oddaje: 27. 11. 2019 12:00
Številka:

Na podlagi 27. člena Statuta  Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018),   36.   člena   Pravilnika   o  finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 35/2013) ter Odloka  o proračunu Občine  Križevci  za leto  2019 , Občina Križevci objavlja JAVNI RAZPISo finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci za leto 2019 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISAPredmet   javnega  razpisa   je   dodelitev   nepovratnih  sredstev   za   sofinanciranje  ukrepov   za pospeševanje  razvoja malega  gospodarstva  v  občini Križevci,  na  podlagi Pravilnika  o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci (Uradni list RS,  št.  35/2013  ,  v  nadaljevanju Pravilnik), ki jih podeljuje Občina Križevci iz sredstev proračuna  za leto 2018.Za  uresničevanje  ciljev občine  na  področju  razvoja  malega  gospodarstva,  se sredstva  po  tem pravilniku dodeljujejo  po pravilih  dodeljevanja pomoči  de minimis, skladno  z Uredbo  Komisije (EU). Nepovratna sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za naslednje ukrepe:UKREP 1 - Pomoč pri samozaposlovanju,UKREP 2 - Pomoč pri sofinanciranju materialnih investicij.                                                             II. VIŠINA SREDSTEVSkupna višina razpoložljivih  sredstev, namenjenih za  izvedbo javnega razpisa  v letu 2019, znaša 25.000,00 EUR in  so vezana na proračun  Občine Križevci,  zato morajo biti porabljena  v letu 2019. Minimalna vrednost investicije mora znašati 1500 EUR.

ZA VSE OSTALO PROSIM GLEJTE PRILOGE!

 

Potekli razpisi