Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI
Datum objave: 2. 9. 2022 10:53
Rok oddaje: 30. 10. 2022 12:00
Številka: 6714-0001/2022-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah študentom Občine Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) občina Križevci objavlja
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI
1. člen
Denarne nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študenti na višješolskem, visokošolskem, univerzitetnem študiju in diplomanti, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Križevci.
2. člen
Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma, magisterij ali doktorat za tekoče študijsko leto, začenši od 1.10.2021 naprej. Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje dopolni največ 27 let, če gre za dokončanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji.
Študent je upravičen le do ene nagrade v letu. V kolikor dokonča študij z diplomo, magisterijem, hkrati ni upravičen do denarne nagrade za napredovanje v letnik.
3. člen
Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne nagrade predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik, potrdilo o opravljenih izpitih iz letnika za katerega vlaga vlogo, potrdilo o diplomiranju, magistriranju ali doktoriranju.
4. člen
Rok za oddajo vlog za pridobitev denarnih nagrad je do torka, 30.10.2022.
Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na spletni strani Občine Križevci - www.obcina-krizevci.si.
Kandidati vloge pošljejo na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom 'Javni razpis - denarne nagrade študentom'.
5. člen
Vse prispele vloge, ki bodo popolne bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o nagradah študentom Občine Križevci.
6. člen
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: mag. Lidija Domanjko, tel.: 02 584 40 40.
Številka: 6714-0001/2022-1
Datum: 2.9.2022
OBČINA KRIŽEVCI
župan mag. Branko Belec 

Potekli razpisi