Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI
Datum objave: 8. 9. 2020 7:00
Rok oddaje: 30. 10. 2020 0:00
Številka: 6714-0001/2020-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah študentom Občine Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) občina Križevci objavlja
 
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI
 
1. člen
 
Denarne nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študenti na višješolskem, visokošolskem, univerzitetnem študiju in diplomanti, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Križevci.
 
 
2. člen
 
Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma, magisterij ali doktorat za tekoče študijsko leto, začenši od 1.10.2019 naprej. Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje dopolni največ 27 let, če gre za dokončanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji.
Študent je upravičen le do ene nagrade v letu. V kolikor dokonča študij z diplomo, magisterijem, hkrati ni upravičen do denarne nagrade za napredovanje v letnik.
 
 
3. člen
Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne nagrade predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik, potrdilo o opravljenih izpitih iz letnika za katerega vlaga vlogo, potrdilo o diplomiranju, magistriranju ali doktoriranju.
 
4. člen
Rok za oddajo vlog za pridobitev denarnih nagrad je do torka, 30.10.2020.
Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na spletni strani Občine Križevci - www.obcina-krizevci.si.
Kandidati vloge pošljejo na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom 'Javni razpis - denarne nagrade študentom'.
 
5. člen
 
Vse prispele vloge, ki bodo popolne bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o nagradah študentom Občine Križevci.
 
 
6. člen
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: mag. Lidija Domanjko, tel.: 02 584 40 40.
 
 
Številka: 6714-0001/2020-1
Datum: 8.9.2020                                                                                           OBČINA KRIŽEVCI
                                                                                                                       mag. Branko Belec
                                                                                                                                  županJavni pozivi
POZIV Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Murski Soboti
Datum objave: 29. 7. 2020 12:00
Rok oddaje: 25. 9. 2020 12:00
Številka: Su 558/2020

Datum: 29. 7. 2020
V skladu z določilom 2. odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, s spremembami in dopolnitvami), predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti objavlja
POZIV
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, da predlagajo kandidate za 80 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter  osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Ker živi na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti tudi avtohtona madžarska narodna skupnost, je treba predlagati potrebno število kandidatov, ki aktivno obvladajo madžarski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Urad predsednika, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, v roku 60 dni po objavi tega poziva.
Branko Palatin
predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti
 
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Urad predsednika, tel: (02) 535 29 04, faks: (02) 535 29 45, e-pošta: uad.ozms@sodisce.si
URAD PREDSEDNIKA
Podpisnik: Branko Palatin
  

Potekli razpisi