Razpisi

Javna naročila
Ureditev parka pred občinsko zgradbo z ureditvijo okolice
Datum objave: 12. 3. 2020 7:00
Rok oddaje: 22. 4. 2020 9:00
Številka: 430-0004/2020-2

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacijo).
Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vso dokumentacijo. Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje vsebino te dokumentacije in sprejema pogoje opredeljene v dokumentaciji.
 

  1. Naročnik

OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
telefon:                        02/ 58 44 040
telefaks:                      02/ 58 44 043
matična številka:         1332147000
ID za DDV:                 SI84582057
 

  1. Ponudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarski subjekti, ki so pravna ali fizična oseba in izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 75. (razlogi za izključitev) in 76. členu ZJN-3  (ostali pogoji) navedene v nadaljevanju, ter izkažejo interes s tem, da naročniku oddajo ponudbo.
            
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov - skupna ponudba. V tem primeru mora vsak posamezni ponudnik (partner) izpolnjevati vse potrebne pogoje glede sposobnosti, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentaciji). Naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.
            
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora le te navesti v ustreznih obrazcih dokumentacije, skupaj s predmetom, količino, vrednostjo ter krajem in rokom izvedbe. Izvajalec ne glede na število podizvajalcev v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.
 

  1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je Ureditev parka pred občinsko zgradbo z ureditvijo okolice.
Podrobnejši obseg del je razviden v popisu del in ostalih prilogah, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

Potekli razpisi