Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2023
Datum objave: 25. 10. 2023 20:57
Rok oddaje: 1. 12. 2023 14:00
Številka: 41010-001/2023-1


Občina Križevci

Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

Številka: 41010-0001/2023-1
Datum: 25.10.2023

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Križevci (Ur. list RS, št. 100/2013), Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023) objavlja Občina Križevci

J A V N I R A Z P I S
za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v Občini Križevci, v letu 2023

1. NAMEN RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v občini Križevci v letu 2023.

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Razpisana sredstva v višini 3.000,00 €so zagotovljena v proračunu Občine Križevci za leto 2023.

Posameznemu upravičencu, ki se prijavi na javni razpis in izpolnjuje razpisne pogoje, se za izgradnjo male čistilne naprave na katero se priključuje 1 stanovanjska enota, dodelijo finančna sredstva v višini 1000,00 EUR.
Za malo čistilno napravo na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupinska čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto dodelijo sredstva v višini 1000,00 EUR, za vsako dodatno enoto pa dodatnih 500,00.

Ena stanovanjska enota predstavlja eno stanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa predstavlja ena stanovanjska enota eno stanovanje.

Višina sofinanciranja se ustrezno zmanjša v primeru:

1. Da so upravičeni stroški nižji od določenih zneskov sofinanciranja.

Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
- nakup čistilne naprave,
- gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo čistilne naprave.

DDV ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oz. izvajalca del.

2. Da je izgradnja male čistilne naprave sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev in je razlika do 100% upravičenih stroškov nižja od določenih zneskov sofinanciranja.


3. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Do sofinanciranja so upravičeni investitorji: fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Križevci za stanovanjske objekte na delu območja Občine Križevci, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Križevci ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Idejno zasnovo 'Fekalna kanalizacija Logarovci, Kokoriči in Berkovci, izdelovalca Inženiring Rudi Sever s.p. ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov;
Vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, oz. mora imeti pridobljeno pravico gradnje.

Objekt k kateremu je zgrajena mala čistilna naprava, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.

Vlagatelj mora predložiti dokazilo, da ima mala čistilna naprava pridobljeno pozitivno oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine - JP Prlekija d.o.o..
Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pozitivno oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave pridobil v obdobju med preteklim in aktualnim razpisom za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

  1. ROK IN POGOJI ZA PREDLOŽITEV VLOG


Prosilec mora vlogo oddati v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN 2023 - NE ODPIRAJ', osebno ali po pošti na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden točen naziv in naslov vlagatelja.

Rok za oddajo vlog je 1.12.2023 do 14:00 ure.
Do tega roka mora vloga fizično prispeti na zahtevani naslov. Vloge prispele po zahtevanem roku (tudi če so bile na ta dan oddane na pošto) se štejejo kot prepozne. Vlogo se lahko podate tudi preko e-pošte na naslov info@obcina-krizevci.si prav tako do 1.12.2023 do 14:00 ure.

Vloga mora vsebovati:
1. Izpolnjeno in podpisano vlogo (obrazec je priloga tega razpisa).
2. Dokazila o plačilu (računi…).
3. Izjavo vlagatelja, da za izgradnjo male čistilne naprave, ki je predmet vloge, ni prejel sofinancerskih sredstev iz drugih javnih virov, oziroma v primeru, da jih je prejel, dokazilo o višini prejetih sredstev iz drugih javnih virov (obrazec je priloga vloge).
4. Dokazilo o stalnem prebivališču vlagatelja, oz. pooblastilo vlagatelja, da lahko potrdilo o stalnem prebivališču pridobi upravni organ (obrazec pooblastila je priložen vlogi).
5. Dokazilo o lastništvu zemljišča oz. pooblastilo vlagatelja, da lahko upravni organ preveri lastništvo z vpogledom v uradne evidence (obrazec pooblastila je priložen vlogi), ali dokazilo o pravici gradnje.
6. Dokazilo, da je objekt k kateremu se je zgradila mala čistilna naprava, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje (gradbeno dovoljenje, oz. dokazilo ali izjavo, da je bil objekt zgrajen pred datumom 31.12.1967).
7. V kolikor je na malo čistilno napravo priključenih več stanovanjskih enot - pooblastilo vseh lastnikov stanovanjskih enot vlagatelju, da vloži vlogo na ta razpis.
8. Pozitivno oceno prvih meritev odpadne vode, ki morajo biti v okviru mejnih vrednosti. Meritve morajo biti opravljene s strani akreditiranega laboratorija.
9. Vodno soglasje izdano s strani DRSV

Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge najdete na spletni strani Občine Križevci www.obcina-krizevci.si ali jo dvignete na sedežu Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

5. OBRAVNAVA VLOG IN MERILA

Odpiranje in obravnavo vlog bo izvedla komisija imenovana s sklepom župana. Komisija bo obravnavala prispele popolne vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne.
Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, se bo prosilca pozvalo, da vlogo v roku 8. dni dopolni. Če tega ne bo storil, oz. bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo vloga s sklepom zavržena.
Komisija bo na podlagi pregleda prispelih popolnih vlog pripravila predlog o dodelitvi sredstev sofinanciranja v roku 15 dni od obravnave. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Na osnovi sklepa župana bo medsebojno razmerje med Občino in prejemnikom sredstev opredeljeno s pisno pogodbo o sofinanciranju.
O izidu javnega razpisa bodo vsi prosilci obveščeni in pozvani k podpisu pogodbe v roku 15 dni od izdaje sklepa župana.
V pogodbi se določijo tudi roki nakazil sofinancerskih sredstev. Rok je največ 30 dni od podpisa pogodbe, razen v primeru, da v proračunu občine za ta namen ni zagotovljena zadostna višina sredstev. V tem primeru se v tem roku izvede prvi del nakazila, in sicer vsem upravičencem v enakem deležu. Drugi del nakazila, razlika do končne vrednosti dodeljenih sredstev, se nakaže po zagotovitvi manjkajočih sredstev v proračunu občine v naslednjem letu.
Če komisija ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, ali je prejemnik prekršil določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve, občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

6. INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko dobite na Občini Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Kontaktna oseba: Dejan Heric, tel.: 02 584 40 41, e-naslov: dejan.heric@obcina-krizevci.si.

Župan Občine Križevci
Branko SLAVINEC 

Skip to content